Çağımızın ekolojik krizinin tehlikesi ve özü, Bookchin' in dediği gibi, bu toplumun –geçmişteki tüm toplumlardan daha çok- organik evrimi bozuyor olmasıdır[7]. Tabii ki insanın bu organik evrimin dışında olmadığını hatırlatmak önemlidir. Daha da önemlisi; doğal evrim tarafından oluşturulan insanın, doğal evrim tarafından kendisine bahşedilen potansiyelleri sonucu önemli bir

Ekolojik yaşam, insan doğa ilişkilerinin uyumlu ve birbirini bütünleyen hale gelmesidir. İnsanın binlerce yıllık gelişimini tümüyle inkâr ederek doğaya dönüşü savunanlar olmakla birlikte biz, toplumsal ekolojiye dönüşü doğru bir tarih bilinci temelinde gerçekleşebilir buluyoruz.  Sistemin yarattığı olumsuzlukları protesto etmek ve duyarlılık yaratmak amacıyla doğal yaşam adına

Unutmamak gerekir ki, çevre halkaları milyonlarca yıllık evrimle oluşmuştur. Genelde son beş bin yıllık, özelde son iki yüz yıllık tahribatlar, milyonlarca yılın evrim halkalarından binlercesini koparmayı daha kısa sayılabilecek bu zaman diliminde gerçekleştirmişlerdir. Kırılış reaksiyonu başlamıştır. Nasıl durdurulacağı kestirilememektedir. Atmosferde başta karbondioksit (CO2) oranı ve

Hiçbir sorun ekolojik sorunlar kadar kâr-sermaye düzenlerinin içyüzünü insanlık gündemine oturtacak önem ve ağırlıkta olmamıştır. Uygarlık sisteminin bilânçosu sadece toplumun her yönden çözülüşü değil, çevrenin de tüm canlıların yaşamıyla birlikte tehlike altına girmesi olmuştur. Açık ki, endüstriyalizm sorunu hem ekolojik sorunun bir parçası, hem de en temel nedenidir. Farklı

İnsanlık tarihinin geçmiş süreçlerinin ortaya çıkardığı, sınıflı uygarlıksal gelişmenin insanlığa verdikleri yanında aldıklarının da bulunduğu ve bu sürecin ilişkilerinin doğada büyük tahribatlar yarattığı şeklindedir. Gelinen aşamada toplumsal varoluşun, Murray Boockhin'in deyimiyle ikinci doğanın yaklaşımında bir düzelme olmaz ise, doğa ile beraber insanlığın da geleceği tehlikededir. İnsanın

Ekolojik bunalımın göstergeleri olarak günlük yaşamımıza yansıyan ve giderek büyük tehlikeler haline gelen çevre sorunları bütün dün yanın önemli ve öncelikli gündemlerinden biridir. Hiçbir hükümet veya kuruluş dünya toplumunun yakın geleceğini tehdit altına alan çevre sorunlarına ilgisiz kalamamakta, çözüm arayışlarına katılmak zorunluluğunu görmektedir. Ekolojik bunalımın

Toplumsal sistem krizi ile birlikte gittikçe derinleşen ekolojik krizin kökenlerini uygarlığın başlangıcında aramak en gerçekçi yoldur. Toplum içinde tahakkümden kaynaklanan insana yabancılaşma geliştikçe, doğayla yabancılaşmayı da beraberinde getirdiği, ikisinin bir iç içeliği yaşadıkları bilinmelidir. Toplum özünde ekolojik bir olgudur. Ekoloji ile kastedilen ise, toplum

Ekolojik sorunlar merkezi uygarlıkla başlamış olsa da, asıl temel sorunlar kapitalizm ile derinleşmiş, özellikle 19.yüzyılla birlikte gelişen sanayi devrimi ve günümüz de ise endüstriyalizmin gelişimiyle sorunlar zirveye ulaşmıştır. Çevre kirliliği, doğanın tahrip edilmesi yani ormanların yakılması, kesilmesi, yeşilliklerin üzerinde yapılar-binaların kurulması, sera etkisi, ozon tabakasının zarar

Ortadoğu halkları açısından baktığımızda kültür ve gelenekleri birbirine benzeyen ortak özellikler taşıyan birçok halk vardır. Köy toplumları açısından baktığımızda, neolitik kültür geleneklerini taşıyan, yaşatan en yalın toplum gerçeği olmakta ve başta Kürt toplumu olmak üzere, tüm doğu halkları şahsında görülmektedir. İlk toplum ya da insan doğanın bağrında gelişmiş, onunla bir

İnsanlık tarihinde sürece damgasını vuran insan eyleminin ve etkinliğinin, kendisi ve doğa hakkındaki bilgisiyle doğrudan bağlantılı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Egemenlikçi anlayış sahibi kesimlerin eylemlerinin ve erkek egemenlikçi yaklaşımın da temelinde insan bilgisizliğinin yattığını söylemek yerindedir. Nitekim küçük bir azınlığın geniş kitleleri kendi cennet misali yaşamları için

   
© OVAMADOKUNMA